!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Ordningsregler

Antagna vid årsstämma den 27 april 2004

(ändrade vid styrelsesammanträde 2008-09-15, avseende p.4, borttagen p.12 samt nummerändring härefter)

 

Ansvar för ordningen

Styrelsen har hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställer de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna.

Alla medlemmar är skyldiga att rätta sig efter gemensamt beslutade ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem har du inte bara rättigheter utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Ordningsreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare utan även övriga familjemedlemmar liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster och föreningens egna hyresgäster.

Vissa ordningsregler finns intagna i föreningsstadgarna.


1. Om allmän aktsamhet

Var rädd om föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. Påpeka skada eller skadlig händelse för någon i styrelsen, t.ex. klotter eller besök av okända personer. Om skada inträffar som genast måste åtgärdas, tag kontakt med fastighetsskötaren eller brandjour (se anslag i porten) eller hissjour (se anslag i hissen).

2. Om säkerhet

Kontrollera att ytterporten går i lås efter in- och utpassering. 
Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
Lämna inte vinds- eller källardörrar eller förråd olåsta.
Var försiktig med öppen eld i lägenheten, särskilt juletid.
Se till att din brandvarnare fungerar.
Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

3. Förbrukning

Var försiktig med varmvattenförbrukningen. Använd duschar och kranar med omdöme.
Vädra inte ut överskottsvärme, dra ned på elementen i stället.

4. Balkonger

Balkonger får inte användas för att skaka mattor mm.
Blomlådor på balkongräcket ska vara betryggande fastsatta.
Balkongdörr ska vara ordentligt stängd vid nederbörd.

Det är inte tillåtet
att använda balkongen för matlagning (grillning mm),
att använda balkongen för högljudd musik eller annan verksamhet som kan störa grannar,
att ha öppen eld på balkongen (marschaller förbjudna men enkla ljus och värmeljus tillåtna under tillsyn),
att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke,
att glasa in balkongen eller på annat sätt bygga in den.

Andra åtgärder som förändrar fasadens utseende mera långvarigt (exempelvis uppsättande av markis) kräver styrelsens godkännande (ändrad 2008-09-15).

5. Mattpiskning

För piskning och vädring av mattor, sängkläder m m finns piskställning på gården.

6. Trapphus

Visa hänsyn vid användandet av hissen. Stäng hissdörrarna försiktigt för att undvika
störande ljud. Barn får inte ensamma använda hissen.
Trapphusfönster ska hållas stängda.

7. Tvättstuga

Följ bokningschema och ordningsregler som finns anslagna i tvättstugan. För mattvätt finns särskild tvättmaskin. Tvättstugan får inte användas på andra tider än bokningstiderna.

8. Cyklar

Cyklar förvaras i cykelställ på gården eller i cykelrummet. Cykelrummen är trånga. Cyklar som inte används regelbundet bör förvaras i egna förråd.

9. Gården

Parkering av bilar är inte tillåten på gården. För hantverkare som tillfälligt arbetar i huset medges parkering dagtid. Det är tillåtet att köra in för in- och urlastning under kortare tid.

Ställ då bilen så att den inte hindrar förbifart av ambulans eller färdtjänsttaxi mm. Lämna parkeringsljuset på för att markera korttidsuppställning. Stäng alltid grindar efter genomfart.

Lekutrustning på gården får inte flyttas eller användas för annat. Föräldrar ansvarar för att barnen inte förstör gemensam utrustning, klottrar på väggarna eller skadar annan egendom.

Leksaker, barncyklar mm ska tas om hand efter dagens slut. Hjälp till att hålla prydnadsväxter, belysning och andra anordningar i gott skick.

10. Avfall

Följ reglerna för källsortering av avfallet. Endast avfallstyper som föreningen ordnar hämtning för får kastas. Annat avfall lämnas vid stadens återvinningscentraler (närmaste i Libroområdet).

11. Källare och vind

Personliga tillhörigheter förvaras i egna förråd på vind och i källare (utom cyklar i cykelrummet). Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i dessa förråd. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Felaktigt placerade föremål kan komma att tas bort utan förvarning. Glöm inte att släcka ljuset på vinden, det släcks inte av sig själv. Rökning är förbjuden på vind och i källare.

12. Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor.

13. Störningar

Alla boende är skyldiga att visa hänsyn mot andra boende. Högljudd musik kan vara störande även dagtid. Det ska vara tyst från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen. Använd inte egna tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Planerar du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att du stör.

14. Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd.

Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta.

15. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen och värmeelement. Läckageskador kostar stora pengar att reparera och drabbar ofta andra lägenheter. Varje medlem ska ha en bostadsrättsförsäkring.

16. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver styrelsens tillstånd, t ex om du vill göra ingrepp i en bärande vägg eller dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan till kommunen. Det är inte tillåtet att ansluta fläktar till frånluftsventilerna. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Sådana ska utföras under dagtid.

17. Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum.

Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet!

Utöver dessa ordningsregler gäller föreningens stadgar, bostadsrättslagen och vissa regler i lagen om ekonomiska föreningar.

Dokument

Ordningsregler.pdf 2015-05-07